Våre vilkår

Generelle vilkår for arbeidsleie fra Amesto Toptemp

 

Amesto Toptemp AS er morselskapet i et konsern som gjennom sine datterselskaper leverer bemanning-, rekruttering- og omstillingstjenester i Norge og internasjonalt under merkenavnene «TOPTEMP», heretter benevnt «Leverandør».

Disse vilkårene regulerer forholdet mellom partene og omfatter leie av arbeidskraft hvor Oppdragsgiver har instruksjons­retten for de utleide medarbeiderne med ansvar bl.a. for den daglige veiledning og arbeids­ledelse. Vilkårene er basert på alminnelige kontrakts­bestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge:

· Oppdragsbekreftelsen for det enkelte oppdrag.

· Spesifikke oppdragsavtaler eller samarbeidsavtaler

· Generelle vilkår for arbeidsleie fra Toptemp

· Utleiers tilbud med spesifikasjoner.

· NHOs Alminnelige kontraktsbestemmelser.

· Innleiers bestilling, tilbud/anbudsforespørsel med spesifikasjoner.

 

 

1  Partenes ansvar

 

1.1  Leverandør sitt ansvar

 

Leverandør er arbeidsgiver for de utleide medarbeiderne og ansvarlig for deres lønn, sosiale kostnader som ferie­penger, pensjon, forsikringer og eventuell sykelønn samt arbeidsgivers andel av folketrygden, alt inkludert i de avtalte timepriser. Leverandør foretar de lovbestemte trekk i de ytelser som tilkommer de utleide med­arbeiderne.

Leverandør skal betale og opprettholde en ansvarsforsikring som dekker person- og tingskade samt underslags­forsikring. Leverandør skal betale og opprettholde den lovpliktige Yrkesskade­forsikring for de utleide medarbeiderne.

De utleide medarbeiderne skal tilpasse seg og etterleve Oppdragsgivers arbeidsreglement, sikkerhets­instrukser og eventuelt andre bestemmelser som gjelder for Oppdragsgivers personell og/eller andre bestemmelser som gjelder for oppdragets utførelse.

Leverandør er ikke ansvarlig for feil og forsømmelser begått av de utleide medarbeiderne, verken for arbeids­resultatet eller direkte eller indirekte tap som måtte oppstå.

Alle utleide medarbeidere fra Leverandør inngår en skriftlig arbeidsavtale med taushetserklæring før oppdrags­start. Taushets­erklæringen pålegger de utleide medarbeiderne en alminnelig taushetsplikt om det de gjennom sitt arbeid får vite om Leverandør, Leverandørs Oppdragsgiver og deres ansatte, kunder og forretnings­forbindelser. Taushetserklæringen er også gjeldende etter oppdragets avslutning.

 

 

1.2   Oppdragsgivers ansvar

 

Oppdragsgiver er ansvarlig for oppfølging og ledelse av de utleide medarbeiderne, som står under Oppdragsgivers instruks og kontroll. De utleide medarbeiderne er underlagt Oppdragsgivers verne­tjeneste, og skal følge det til enhver tid gjeldende arbeidsreglement hos Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver er å anse som hovedbedrift med ansvar for samordning etter aml. § 2 -2 og skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for innleide medarbeidere etter aml. § 2-2 (1) b). Oppdragsgiver skal informere, lære opp og kontrollere innleide medarbeidere på samme måte som sine egne ansatte bl.a. om oppdragsgivers HMS-regler, at medarbeideren er omfattet av oppdragsgivers vernetjeneste og informasjon om hvem som er medarbeiderens lokale verneombud hos oppdragsgiver. Leverandørens rådgiver og verneombud skal ved behov gis adgang til oppdragsgivers virksomhet for kartlegging av arbeidsmiljøet og til å kontakte opppdragsgivers vernetjeneste. Når samordningen av arbeidstids-ordninger er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, er også dette oppdragsgivers ansvar. 

 

Oppdragsgiver er ansvarlig for at arbeidsforholdene er i samsvar med Arbeidsmiljølovens (Aml.) bestemmelser, evt. Statsansattloven, der denne kommer til anvendelse.

Oppdragsgiver er ansvarlig for at det er adgang til innleie av arbeidstakere etter Aml. § 14-12, § 14-14, § 17-3 og § 17-4. Dersom utleide arbeids­takere har krav på fast ansettelse hos Oppdragsgiver etter reglene i Aml., gir dette ikke grunnlag for noe krav fra Oppdragsgiver mot Leverandør.

Dersom grunnlaget for innleie er hjemlet i aml. § 14-12 (2) skal Oppdragsgiver på forespørsel fra Leverandøren fremlegge dokumentasjon på at innleievirksomheten er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, og at det er inngått avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie. Dette slik at Leverandøren kan oppfylle sin plikt overfor Arbeidstilsynet i henhold til aml. § 14-12 (2) annet punktum. 

Det er Oppdragsgiver som er ansvarlig for å vurdere hvorvidt grunnlaget for innleie er lovlig. Dette gjelder alle grunnlag for innleie, og er ikke begrenset til innleie i henhold til aml. § 14-12 (2).

Dersom Oppdragsgiver får pålegg om at ulovlig innleie skal opphøre fra relevant tilsynsmyndighet (f.eks. Arbeidstilsynet) opprettholdes Leverandøren betalingsforpliktelse i henhold til denne avtales avsnitt 3.

Oppdragsgiver skal holde Leverandør skadesløs mot krav i forbindelse med oppdraget fra en tredjepart.

Nøkler og annet utstyr utleveres til de utleide medarbeiderne på Oppdragsgivers eget ansvar.

 

1.3  Gjensidige forpliktelser

 

Partene skal gjensidig holde hverandre skadesløse mot ethvert krav i forbindelse med oppdraget som følge av egne ansattes personskade eller død. Ingen av partene skal kunne fremsette noe krav mot den annen part som følge av tap eller forventet fortjeneste eller andre indirekte tap i forbindelse med oppdraget.

Leverandøren beholder alle rettigheter til egne varemerker, til teksten i denne avtalen, til egne markedsføringspakker som «marketing tjenester» og til andre konsepter, som annonseutforming, som Oppdragsgiver blir kjent med.

 

 

2  Likebehandlingsprinsippet

 

Innleierens opplysningsplikt om lønns- og arbeidsvilkår og felles goder og tjenester gjelder både ved inn­gåelse av oppdragsavtaler, under oppdragenes fulle varighet samt etter at oppdraget er avsluttet dersom fastleggelse av lønns- og arbeidsvilkår blir klart på et senere tidspunkt. Så lenge oppdrag varer, skal innleieren holde bemanningsforetaket løpende informert om forventede og relevante mulige endringer i egne lønns- og arbeidsvilkår tidligst mulig og i alle tilfeller før endringen iverksettes for innleierens egne ansatte når dette er mulig. Innleierens ansvar for å gi slik uttømmende og oppdatert informasjon, er en betingelse for å oppfylle lovens likebehandlingskrav både for innleieren og bemanningsforetaket. 

 

2.1  Oppdragsgivers opplysningsplikt

 

Oppdragsgiver skal gi Leverandør de opplysninger som er nødvendige for at Leverandør skal kunne ivareta lovenes krav om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende i bestemmelser i Arbeidsmiljøloven (Aml.) § 14-12 b (1) og § 14-12 a, eventuelt Tjenestemannsloven (Tjml.) § 3 C (1) og § 3B.

Den utleide medarbeideren og de tillitsvalgte hos Oppdragsgiver kan under taushetsplikt kreve opplysninger/dokumentasjon fra Oppdragsgiver og Leverandør som viser om den utleides medarbeiders lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling etter gjeldende bestemmelser i Aml. § 14-12b, eventuelt Tjml. § 3C. Slik utlevering kan omfatte opplysninger som Oppdragsgiver har gitt Leverandør om egne lønns- og arbeidsvilkår.

I konkrete saker hvor Arbeidstilsynet fører tilsyn med om likebehandlingsreglene er oppfylt, skal Oppdragsgiver fremlegge nødvendige opplysninger når Leverandøren etterspør dette. Med nødvendige opplysninger menes alle opplysninger som kan gi informasjon om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som ville kommet til anvendelse dersom utleid(e) medarbeider(e) hadde vært ansatt direkte hos Oppdragsgiver for å utføre samme arbeid jf. annet avsnitt 2.

 

2.2  Tilgang til Oppdragsgivers felles goder og tjenester

 

Oppdragsgiver skal gi Leverandør opplysninger om alle felles goder og tjenester som gjelder for Oppdragsgivers egne ansatte. Oppdragsgiver skal gi den utleide medarbeider tilgang til felles goder og tjenester i samsvar med Likebehandlingsprinsippet jmf Aml. § 14-12a (2), eventuelt Tjml. § 3B (2).

 

 

2.3  Solidaransvar

 

Oppdragsgiver er også solidarisk ansvarlig med Leverandør for at den utleide medarbeider får rett lønn, feriepenger og annen godtgjøring etter lovens krav om likebehandling jmf Aml. § 14-12 c, eventuelt Tjml. § 3D.

Oppdragsgiver er solidarisk ansvarlig med Leverandøren for at den innleide medarbeideren får rett lønn, feriepenger og annen godtgjøring etter lovens krav om likebehandling iht. pkt. 4.2 foran, se aml. § 14-12 c, eventuelt statsansatteloven § 11. 

Dersom Oppdragsgiver er forpliktet til å oppfylle solidaransvaret kan innleier søke regress hos Leverandøren for alle kostnader i denne forbindelse, med mindre kravet skyldes Oppdragsgivers mangelfulle opplysninger av betydning for likebehandlingsprinsippet iht. avsnitt 2

 

 

2.4  Mislighold fra Oppdragsgiver

 

Oppdragsgiver er objektivt ansvarlig overfor Leverandør for ethvert økonomisk tap som følge av mislighold av plikten til å gi Leverandør alle opplysninger som er nødvendig for likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår under hele oppdragets varighet.

På Leverandørs skriftlige forespørsel skal Oppdragsgiver dokumentere de nødvendige opplysninger så snart det lar seg gjøre. Hvis Oppdragsgiver ikke etterkommer krav fra Leverandør eller egne tillitsvalgte om slike opp­lysninger innen tre arbeidsdager, kan Leverandør heve den videre oppdragsavtalen og/eller kreve erstatning for sitt økonomiske tap i den forbindelse.

 

 

3  Pris og betalingsbetingelser

 

Pris pr. time fremgår av oppdragsbekreftelsen knyttet til det enkelte oppdrag, og er beregnet med bakgrunn i den enkelte utleide medarbeiders lønn, fastsatt etter likebehandlingsprinsippet i Aml. § 14-12 a (1). Utleiers priser pr. arbeidstime dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet forbundet med utleien, som den utleide medarbeiderens lønn, sosiale kostnader som feriepenger, yrkesskade­forsikring og eventuell sykelønn, arbeidsgivers andel av folketrygden, administrasjon, OTP og alminnelig fortjeneste. 

 

Dersom Oppdragsgiver betaler ut ytelsesbasert bonus, overtid, lønnstillegg eller lignende til den utleide medarbeider, faktureres dette etter oppdragets satser beregnet ut fra medarbeiderens lønn og pris per time. Mulige tillegg for overtid, ubekvem arbeidstid, skift mv., reiseutgifter og utgiftsdekning, samt godtgjørelse for fritid som for innleierens egne ansatte samt tilgang til felles goder og tjenester kommer i tillegg, og faktureres etter oppdragets satser. Minimum arbeidstid som blir fakturert vil utgjøre fire timer pr. dag.

 

Dersom Oppdragsgiver dekker naturalytelser (f.eks bolig, mobiltelefon, bredbånd, avis eller andre velferdsgoder) for den utleide medarbeider faktureres dette med tillegg på 50 % til dekning av sosiale kostnader, administrasjon, kapitalkostnader mm. Arbeidstaker gis godtgjørelse for reiseutgifter og annen utgiftsdekning etter samme regler som ansatte hos Oppdragsgiver. Reiseregning og andre utlegg viderefaktureres med et tillegg på 10 % til dekning av administrasjon og kapitalkostnader.

 

Utleierens tjenester er merverdiavgiftspliktige, med unntak for formidling og utleie av arbeidskraft der arbeidstakeren skal utøve helsetjenester eller alternativ behandling, utleie av arbeidskraft som skal utøve sosiale tjenester eller undervisning etter unntakene i merverdiavgiftslovens § 3-2 flg. I den grad Leverandørs tjenester er avgiftspliktige faktureres avtalte priser med tillegg for merverdiavgift.

 

Timeprisen i den avtalte oppdragsperioden reguleres forholdsmessig tilsvarende endringer i lønns- og arbeids­vilkår for Oppdragsgivers egne ansatte og derved for den utleide medarbeideren i oppdragsperioden etter likebehandlingsprinsippet. Dersom det etter at oppdraget er avtalt blir gjort endringer eller presiseringer i regelverk eller tariffavtaler, kan bemanningsforetaket forholdsmessig justere prisen eller andre vilkår i oppdraget ­ samt kreve etterbetaling for å få dekket nødvendige og dokumenterte merkostnader disse endringene medfører. Slik regulering skjer med virkning fra ikrafttredelsen av endringene. Det samme gjelder ytelser som det ikke er mulig å beregne ved avtaleinngåelse eller under oppdragets varighet, herunder etterbetaling i forbindelse med lønnsregulering, lønnsytelser av typen bonusordninger som er omfattet av likebehandlingsreglene, o.a.

Hvis Oppdragsgiver ikke har gitt fullstendige og korrekte opplysninger, eller hvis Oppdragsgiver ikke tidsnok informerer Leverandør om relevante endringer i egne lønns- og arbeidsvilkår, kan Leverandør endre prisen med tilbakevirkende kraft og kreve etterbetaling. Leverandør kan ved endringer i arbeidsgiveravgift, feriepengesats, lovpålagte beregnede pensjons­kostnader, tariffbestemmelser eller lignende, kreve timeprisen regulert iht. endringen.

 

Innleier faktureres hver 14. dag basert på attesterte arbeidede timer og for fritid som utleier er forpliktet til å betale godtgjørelse for etter likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven §14-12a. Betalings­betingelser er 20 dager. Administrasjonsgebyr belastes etter de til enhver tid gjeldende regler, pt. kr 75 per faktura.

 

Ved forsinket betaling betaler innleier forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling. Ved forsinket betaling kan utleier holde tilbake sin ytelse til betaling finner sted. Ved vesentlig mislighold kan utleier heve kontrakten. Hvis innleier ikke betaler innen syv dager etter at han har mottatt skriftlig varsel, er dette et tilfelle som gir utleier rett til å heve kontrakten.

Når innleier tidligere har misligholdt sin betalingsplikt, kan utleier kreve forskuddsbetaling for fremtidig utleie. Ved betalingsmislighold hvor utleieren hever kontrakten, har utleieren rett til erstatning etter erstatningsrettslige regler og prinsipper. I mangel av dokumentasjon for annet, skal utleieren ha rett til en erstatning tilsvarende 20 % av det avtalte vederlaget for resterende del av kontraktstiden.

 

4  Overtidsarbeid og tillegg for særskilt arbeidstid o.l

 

Oppdragsgiver skal sørge for at utleide medarbeideres arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i aml. kap. 10, jfr. aml. § 2-2 (1) c). Ved overtidsarbeid skal Leverandørens konsulent holdes løpende informert om omfanget.

 

Overtids-, skift-, ulempe- og andre tillegg til lønn blir fakturert i tillegg til den avtalte pris forholdsmessig som om den utleide medarbeideren hadde vært ansatt hos Oppdragsgiver i tilsvarende stilling iht. likebehandlingsprinsippet foran i pkt.2.1 og prisgrunnlaget i pkt. 3.

 

5  Helligdager

Når helligdager og offentlige høytidsdager inntreffer i oppdragsperioden blir den utleide medarbeider lønnet i samme utstrekning som Oppdragsgiver selv betaler lønn til egne ansatte for slike dager, og disse dagene blir fakturert etter Oppdragsgivers satser.

Dersom Oppdragsgiver holder sin virksomhet stengt hele dager (eller deler av dager) som ikke er helligdager, og ved slik stengning likevel betaler lønn (ikke feriepenger) til de av sine egne ansatte som ellers utfører samme arbeid som den utleide medarbeideren, skal også den utleide medarbeideren etter likebehandlingsreglene ha lønn for denne tiden. Slik tid vil bli fakturert etter Oppdragets satser.

 

6  Endringer

 

Ethvert bekreftet og/eller påbegynt oppdrag er å anse som forpliktende for begge parter og kan ikke avbrytes før den avtalte perioden er utløpt. 

Dette gjelder også dersom relevant tilsynsmyndighet, f eks Arbeidstilsynet, skulle fatte vedtak overfor innleier om at ulovlig innleie må opphøre.

 

7  Aksept av vilkår

 

Med mindre annet skriftlig er avtalt, forutsettes det at disse vilkårene er akseptert hvis Leverandør ikke har mottatt skriftlig innsigelse senest innen oppdragets starttidspunkt.

Leverandøren har rett til reforhandling av prisene ved forhold som (inkludert, men ikke begrenset til); endrede markedsforhold, nye/økte krav, reguleringer, lover etc som påvirker Toptemps tjenester, endrede forutsetninger eller prosesser fra Oppdragsgiver eller Myndigheter.

 

 

Vi bruker cookies for å forbedre din brukeropplevelse.

En cookie, eller informasjonskapsel om du vil, er en liten tekstfil som vi lagrer i nettleseren din. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus. Besøkende på vår nettside (www.toptemp.no) vil få spørsmål om vi kan benytte cookies til å samle brukerdata. Vi bruker cookies til essensiell sporing for at nettsiden rent teknisk skal kunne fungere, og for å optimalisere innhold og design så våre kandidater og kunder får best mulig brukeropplevelse. Vi bruker også cookies for å analysere trafikkkilder og for å måle effekt av annonsekampanjer.

Les vår cookies erklæring for mer informasjon.

Les mer Godkjenner ikke